Featured

la inceput de 2022

Noutati legislative cu aplicare in 2022

HG nr. 1071/2021 –  salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată incepând cu data de 1 ianuarie 2022, fără a include sporuri şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună  – este de 2.550 lei lunar, reprezentând 15,239 lei/oră

OUG nr. 130/2021 – salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maximum 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă. Se aplică și pentru salariatul încadrat cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă, perioada de 24 de luni se calculeaza de la 1 ianuarie 2022.

Legea nr.  221/2021 –  salariații care se vaccinează beneficiază, la cerere, de câte o zi liberă plătită, pentru fiecare doză de vaccin efectuată. Nu beneficiază salariații vaccinați la locul de muncă, prin grija angajatorului.

OUG nr. 74/2021 – reglementeaza concediile medicale

Proiect propus a intra in vigoare din martie 2022 – Modificarea legii 241/2005 privind evaziunea fiscala – reținerea și neplata contribuțiilor sociale se sanctioneaza cu închisoare de la 1-5 ani sau amendă.

OUG nr. 130/2021 –  cotă redusă de TVA de 5% o singura data, pentru  locuința a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei. Vechiul plafon cu TVA 5% pentru locuinte de maxim 450.000 de lei, rămâne valabil indiferent de numărul achizițiilor.

OUG nr. 11/2021 de modificare a Codului de Procedura Fiscala  – eșaloarea simplificată a datoriilor bugetare  a devenit permanenta

Legea nr. 267/2021 – modifica OUG nr. 41/2016 astfel:  incepand cu 01 ianuarie 2022 se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale. Acestea vor solicita entităților emitente documentele, în format electronic, copii sau extrase ale acestora, în baza consimțământului expres al beneficiarului serviciului public.

Legea nr. 315/2021 – modifica reglementarile privind beneficiarul real in sensul  ca incepând cu data de 1 ianuarie 2022 se elimina obligativitatea depunerii anuale a declarației privind beneficiarii reali. Se mentine obligatia depunerii la inmatriculare sau in intervenirii unei modificari. Totodata, se mentine obligatia depunerii unei declaratii de beneficiar real pentru persoanele care nu depus pana in prezent o astfel de declaratie.

Exceptii: persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, care au în structura acţionariatului entități înmatriculate/înregistrate şi/sau care au sediul fiscal în jurisdicţii necooperante din punct de vedere fiscal şi/sau în jurisdicţii cu grad înalt de risc de spălare a banilor şi/sau finanţare a terorismului şi/sau în jurisdicţii aflate sub monitorizarea organismelor internaţionale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanţare a terorismului 

Featured

Munca la domiciliu

Munca la domiciliu – Legea 53/2003 – Codul muncii,  Titlul II, Capitolul IX

Munca la domiciliu reprezintă îndeplinirea atribuțiilor specifice unei funcții la domiciliul salariatului, adică acolo unde acesta își are locuința principală.

Salariaţii cu munca la domiciliu îşi stabilesc singuri programul de lucru.
Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu.

Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă şi trebuie sa contina si urmatoarele prevedere exprese:

a) precizarea că salariatul lucrează la domiciliu;

b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său şi modalitatea concretă de realizare a controlului;

c) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.

Featured

Masuri speciale in starea de urgenta

OUG 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Publicată în Monitorul Oficial nr. 325/21.04.2020

Modificări ale OUG 30/2020

Calculul obligațiilor fiscale aferente indemnizațiilor primite de către profesioniști (PFA, II, IF, profesii liberale), persoane care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor se efectuează de către persoanele fizice beneficiare. Obligațiile astfel determinate se declară prin declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și se achită în termenul prevăzut de lege.  

Persoanele care beneficiază de drept de pensie și persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia de indemnizația de șomaj tehnic sau de una dintre indemnizațiile prevăzute pentru profesioniști (PFA, II, IF, profesii liberale), avocați, persoane care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor 

Modificări ale OUG 32/2020 (care modifică OUG 30/2020) 

Persoanele a căror perioadă de șomaj încetează în timpul stării de urgență vor primi în continuare indemnizația de șomaj, până la încetarea stării de urgență.  

Sumele reprezentând indemnizațiile primite de la stat (șomaj tehnic, indemnizația pentru profesioniști, etc) nu sunt supuse executării silite prin poprire, pe durata acordării lor, indiferent dacă se suportă sau nu de către stat sau de către angajator. Măsura este valabilă pe perioada stării de urgență și încă 60 zile de la încetarea acesteia.  

Profesioniștii (PFA, II, IF, profesii liberale) au la dispoziție încă 5 zile lucrătoare pentru a solicita indemnizația aferentă lunii martie, începând de la 21 aprilie.  

Pentru indemnizatiile aferente lunilor aprilie si mai cererea si documentele aferente se transmit la agentiile teritoriale pana pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizatiei din luna anterioara.

Ordonanta de urgenta nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

 Publicată în Monitorul Oficial nr. 319/16.04.2020

S-a prorogat termenul pentru depunerea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019, pana la data de 31 iulie 2020 inclusiv.

Taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare va fi plătită contribuabililor, urmând ca verificarea fiscală să se facă ulterior rambursării. Măsura se va aplica în perioada stării de urgență și timp de 30 zile de la data încetării acesteia.  

Pentru sumele suportate de stat, respectiv șomajul tehnic și indemnizația pentru zile libere acordate părinților, Guvernul a stabilit că nu se aplică facilitățile fiscale în vigoare.  

Impozitul specific pentru anul 2020 va fi diminuat direct proporțional cu numărul de zile în care societățile care îl datorează și-au întrerupt activitatea total sau parțial, dar numai în limitele perioadei stării de urgență.  

Microintreprinderile pot sponsoriza și instituții publice,  fără a exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

Nu reprezintă venit impozabil și nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioada stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență, potrivit legii.

Anexa nr. 1 cuprinde lista bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale

Cazierul rutier

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice reglementeaza la art. 22^2 dreptul titularului permisului de conducere de a obține istoricul sancțiunilor la regimul circulației pe drumurile publice în una din următoarele modalități. Acest istoric …

Info/iulie 2023

La data de 04.07.2023 a intrat in vigoare Legea nr. 9/2023 (pentru modificarea si completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor …

Legis aprilie 2022

Din  23 aprilie a intrat în vigoare Legea nr.107/2022 Ca urmare, contestarea amenzilor contraventionale se poate face şi la instanta (judecatoria) la care este arondata localitatea de domiciliu a contestatorului, anterior fiind reglementata doar competenta …

garantiile catre consumatori

OUG nr. 140/2021 – privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri                                                                                     Monitorul oficial nr. 1245/30.12.2021 In vigoare la data de 1 ianuarie 2022              Priveste contractele de vânzare încheiate între vânzător …

Legea nr. 55/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale Publicata în Monitorul Oficial nr. 332  din 1 aprilie 2021 Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la …

Legea nr. 58/2021 pentru aprobarea OUG nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților …

Cu privire la poprire/validare de poprire – reglementare – art. 781 si urm. Codul de procedura civila Poprirea inseamna indisponibilizarea banilor unui debitor executat silit, la tertul care ii datoreaza  (de ex: angajatorul este tert …